Konventionerna om mänskliga rättigheter övervakas internationellt

När länder gör internationella konventioner, alltså avtal, om mänskliga rättigheter, kommer de också överens om vem som ska övervaka att konventionerna förverkligas.

I allmänhet grundar de ett internationellt övervakningsorgan, som också kallas kommitté. Det är till exempel FN:s barnrättskommitté som övervakar konventionen om barns rättigheter.

Övervakningsorganet, alltså kommittén, har följande uppgifter:

  • Kommittén undersöker staternas rapporter om hur de har förverkligat en konvention.
  • Kommittén ger rekommendationer om hur staterna bättre kan förverkliga konventionerna. Kommittén berättar också om problem som staten måste fästa uppmärksamhet vid.
  • Kommittén behandlar klagomål som handlar om hur staten följer en konvention.


Finland rapporterar till FN och EuroparådetFinland har lovat att följa sju av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Varje konvention övervakas av en skild FN-kommitté. Finland måste rapportera, alltså berätta, om hur vi i Finland följer bestämmelserna i konventionen.

Finland måste också rapportera om hur vi följer Europarådets konvention om mänskliga rättigheter. Det finns fem sådana konventioner.Rapporten måste göras med 1–5 års mellanrumFinland måste regelbundet rapportera om hur vi följer konventionerna. Rapporten måste göras med 1–5 års mellanrum. Det står i konventionen hur ofta vi måste rapportera. Det är Finlands regering som skriver rapporten. Regeringen får informationen av olika ministerier.

När Finland rapporterar om de mänskliga rättigheterna, är det viktigt att rapporteringen är sanningsenlig, öppen och att rapporteringen sker vid rätt tidpunkt.Organisationer deltar också i rapporteringenFinlands regering uppmuntrar organisationer att delta i rapporteringen. Regeringen önskar att organisationerna aktivt berättar om hur vi förverkligar de mänskliga rättigheterna i Finland.

  • När regeringen börjar förbereda en rapport, ber de olika organisationer ge utlåtanden om det som ska stå i rapporten.
  • När rapporten ska skrivas, bjuder regeringen in representanter för olika organisationer för att diskutera innehållet i rapporten.
  • Regeringen önskar att organisationerna också gör egna rapporter och skickar dem direkt till den kommitté som övervakar konventionen.

Människorättscentret gör en egen rapport till kommittén.Kommittén undersöker rapportenDen kommitté som övervakar konventionen undersöker regeringens rapport. Kommittén undersöker också den information som andra har skickat in.

Regeringens representanter får också muntligt berätta för kommittén hur vi förverkligar de mänskliga rättigheterna i Finland. Människorättscentret får vara med när regeringen träffar kommittén.Kommittén ger rekommendationer till staternaKommittén studerar rapporten och utgående från den ger kommittén rekommendationer åt Finland om hur vi bättre kan förverkliga de mänskliga rättigheterna. Rekommendationerna ges åt statliga och kommunala tjänstemän samt åt olika organisationer.

På sina nätsidor publicerar utrikesministeriet de rapporter som Finland ger, de rekommendationer som Finland får och annat material som hör ihop med rapporterna.

Människorättscentret informerar om rekommendationerna och ordnar ibland möten där man diskuterar rekommendationerna.Kommittén följer med hur rekommendationerna förverkligasNär regeringen gör nästa rapport åt kommittén, berättar den hur rekommendationerna har genomförts i praktiken.

Kommittén kan be om att få en mellanrapport av regeringen, innan det är dags för nästa rapport. Mellanrapporten brukar kommittén få cirka 6–12 månader efter att den har gett rekommendationerna.