Människorättsfostran i Finland

Lagar som tryggar människorättsfostran


Enligt lagen måste myndigheterna försäkra sig om att våra grundläggande och mänskliga rättigheter förverkligas. För att rättigheterna ska kunna förverkligas, måste vi känna till våra rättigheter.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är skolans mål att fostra eleverna till ansvarskännande och etiska samhällsmedborgare. Undervisningen ska också främja jämlikheten.


Riksomfattande läroplan för den grundläggande utbildningen


De mänskliga rättigheterna ingår i läroplanen för den grundläggande utbildningen. De mänskliga rättigheterna är rättigheter och värden som hela grundskolan bygger på.

Samma slags tankar gäller också läroplanen för gymnasier och yrkesskolor.


Statsrådets program för grundläggande och mänskliga rättigheter


Statsrådet, alltså regeringen, fäster särskild uppmärksamhet vid fostran och utbildning i  grundläggande och mänskliga rättigheter.